טופס הצטרפות

היי,
אנחנו חבורה של אנשים שמתמחים בפרסום דיגיטלי. ויודעים למצוא באינטרנט את האנשים שצריכים אותך.

איך זה עובד?

אתה מצטרף לנבחרת שלנו והופך להיות מנוי בקבוצת ווטצאפ שקטה. כשיש לנו פניה לעבודה שקשורה לתחומים בהם אתה מתעסק, אנו שולחים הודעה בקבוצה.

במידה ואתה מעוניין אתה פונה אלינו ומבקש את הפרטים של הפונה.

אנא מלאו את הפרטים האישיים, קראו את החוזה, ולבסוף חתמו על המסמך. 

בהצלחה

 

חוזה בין החתום מעלה להלן "העסק" ובין חברת פרומוטרס אינטראקטיב בע"מ להלן "האתר" או "הנהלת האתר" או "בנק נדל"ן"

 

מאחר והעסק מעונין לקבל שירות מהאתר והאתר מעוניין לספק את השירות לעסק, הסכימו הצדדים כדלהלן:

 

1.      המבוא להסכם זה, ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.      הגדרות להסכם זה-
הגדרת ליד- משתמש/ לקוח קצה פוטנציאלי אשר השאיר פרטיו (שם+טלפון) באמצעות טופס ו/או התקשרות טלפונית לאתר, לצורך ביצוע עבודה נדרשת.
עסקה עם לקוח בנק נדל"ן- מתן שירות ו/או קבלת תשלום מלקוח בנק נדל"ן
סכום העסקה- כל תשלום אשר מתקבל מהלקוח בפרק הזמן שמיום קבלת הליד ועד קבלת הדירוג הטלפוני מהלקוח ובכלל זה כל תשלום לקבלני משנה, ספקי חומרים וכו.

3.      תקופת ההתקשרות- הסכם זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת, אלא אם החליט מי מהצדדים, מכל סיבה שהיא, על הפסקת ההתקשרות. הפסקת ההתקשרות תעשה אך ורק בכתב על ידי שליחת אי-מייל/ דואר ובו הודעה על סיום ההתקשרות. העסק מתחייב לשלם בגין כל ליד שקיבל עד לשליחת הבקשה להפסקת התקשרות כאמור. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות באופן חד צדדי ומיידי עם עסק שלא יעמוד בהוראות הסכם זה ובסטנדרט השירות הנדרש.

4.      חישוב כמות הלידים- חישוב כמות הלידים שנשלחו על ידי האתר אל העסק תעשה באמצעות מערכת האתר אשר תשלח אחת לכל סוף חודש את פירוט הלידים שנשלחו.

5.      אופן התשלום- התשלום ייגבה אחת לחודש באמצעות כרטיס אשראי בלבד אשר יסופק על ידי העסק במעמד חתימת הסכם זה. היה ועסקת האשראי נדחתה, מתחייב העסק להסדיר את התשלום לא יאוחר מ- 5 ימי עסקים ממועד החיוב המקורי, אי הסדרת התשלום כאמור יביא להפסקת ההתקשרות והעסק יהיה מחוייב בתשלום פיצוי קבע ומוסכם מראש של 500 ש"ח+מע"מ, כמו כן כל העלויות שידרשו לשם גביית החוב שלא סולק, יחולו במלואם על העסק.

6.      תשלום עמלות- התשלום עבור השירות הניתן על ידי אתר בנק נדל"ן יהא כ-10% מכל עסקה עם הלקוח, כולל הכל, בניכוי מע"מ. גובה העמלה עשוי להשתנות מעת לעת בכפוף להודעה מראש מהנהלת האתר.

7.      אמינות העסק- העסק מתחייב בזאת למסור להנהלת האתר את כלל המידע הנכון והאמיתי בנוגע לכל עסקה ועסקה שיבצע עם לקוח שהועבר לו כליד מהאתר, כמו כן מתחייב העסק שלא לבצע שיתוף פעולה עם הלקוח/ עם קבלני משנה בקשר לאי דיווח מלא של גובה העסקה או חלק ממנה. העסק מתחייב לדווח להנהלת האתר על כל בקשה מצד הלקוח לביצע שיתוף פעולה הונאתי כאמור.

8.      תביעות ונזיקין- העסק מצהיר כי ידוע לו כי האתר משמש כספק לידים בלבד ואין הוא נושא בכל אחריות לנזק גופני ו/או רכושי אשר ייגרם לעסק/ לעובדיו/ ללקוחויות/ לרכושו/ לכל צד ג' אחר.

בחתימתי אני מאשר כי קראתי, הבנתי ואישרתי את כלל סעיפי הסכם זה

 

 
×

עגלת קניות

בואו נצא לדרך - 7 ימי נסיון בחינם