הסכם שירותי פרסום

שנערך ונחתם ב________ ביום _____ בחודש _______ בשנת _____

בין

פורטל הלימודים ToStudy

ופורטל הלימודים Portalimudim

המצויים בבעלותה של חברת פרומוטרס אינטראקטיב בע"מ,

ח.פ. 514361344

מרח' הנציב 16 תל אביב 67016

(להלן: "החברה") מצד אחד

לבין

שם חברה לחשבוניות-

 

שם המוסד-

מס' ח.פ./ ע.מ.-

 

איש קשר-

כתובת המפרסם-

 

תפקיד-

טלפון-

 

נייד-

פקס-

 

מייל להנה"ח-

אתר אינטרנט-

 

מייל לשליחת לידים-

 

 

 

 

 

(להלן: "המפרסם ") מצד שני

 

הואיל והמפרסם מעוניין להופיע בפורטלי הלימודים של המפרסם ולקבל מידי החברה את פרטיהם האישיים של גולשים אשר הביעו עניין ביצירת קשר עם המפרסם (להלן: "לידים");

והואיל והחברה מתמחה ועוסקת במתן שירותי פרסום אינטרנטיים;

והואיל והמפרסם פנה לחברה ו/או החברה פנתה אל המפרסם והחברה מעוניינת ליתן למפרסם שירותי פרסום, הכל כמפורט בהסכם זה;

והואיל והצדדים חפצים להבהיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ולפרט את המוסכם עליהם בהסכם זה;

 

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא

1.      המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.

2.      כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

3.      המפרסם מצהיר בזאת כי הסביר לסוכנות ו/או למי מטעמה את שירותי הפרסום הנדרשים ממנה.

הקמת עמוד נחיתה ושיוך עמודים רלוונטים

4.      החברה תקים לכל מפרסם המצטרף לפורטל הלימודים עמוד נחיתה הכולל, בין היתר, את כלל המידע אודות הקורסים ו/או התארים האקדמאים המתבצעים על ידי המפרסם, תמונות, סרטונים, לוגו ועוד (להלן: " עמוד המיניסייט").

5.      כלל המידע אשר יפורסם בעמוד המיניסייט יישלח לנציג החברה על ידי המפרסם.

6.      החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט ולקבוע איזה מבין התכנים ומידע שנשלחו על ידי המפרסם יופיע בפועל בעמוד המיניסייט.

7.      למען הסר ספק, עמוד המיניסייט מצוי בבעלותה המלאה של החברה אשר תעשה בו לרבות בכלל התכנים הכלולים בו כראות עיניה במשך תקופת ההתקשרות ולאחריה.

8.      עם קבלת הסכם זה יבוצע הליך שיוך של המיניסייט אל העמודים הרלוונטיים הקיימים בפורטל. שיוך לעמודים אלה יעשה מול בתאום עם המפרסם ו/או נציגיו ובאחריות המפרסם.

9.      הלידים שיועברו אל המפרסם יהיו בנושאים אליהם ביקש להשתייך.

10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשייך מוסד לעמודים רלוונטיים, כראות עיניה, בהתאם לצרכי הפורטל וטובת הלקוח.

התשלום

11. החברה תעביר פניות שהתעניינו בקבלת פרטים עבור לימודי ההנדסאים הרלוונטיים למפרסם.

12. המפרסם ישלם לחברה את התמורה עבור השירות בעלות של 1200 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

13. בהתאם לסעיף 12 להסכם זה תשלח החברה חשבונית חיוב.

14. התשלום לחברה יעשה, לכל המאוחר, תוך 30 ימים לאחר קבלת החשבונית.

אחריות הצדדים

15. כל שינוי באופי הפרסום לרבות הורדת מסלולי לימוד ו/או שינוי מועדים ו/או כל שינוי אחר שיידרש יבוצע בהתאם לבקשתו המפורשת של המפרסם ובאחריותו הבלעדית. מפרסם לא ייטען לביטול ליד מקום בו לא קיבלה החברה בקשה מפורשת לביצוע השינוי.

16. בחתימתו על הסכם זה מתחייב המזמין לפעול בהתאם להסכם זה ולתקנון האתר, כמו כן מתחייב המזמין לנהוג בלידים בצורה הולמת ולשימוש אישי בלבד.

17. למען הסר ספק, יודגש ויובהר כי החברה מסירה מעצמה כל אחריות על פרטי ותכני הפרסומות שהועלו לפורטל.

18. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות ו/או לבטל ו/או לעקב את פרסום המודעות באתר בהתאם לשיקול דעתה וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם ו/או לנציג מטעמו.

מדיניות תחילת וביטול ההסכם

19. הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו.

20. מפרסם המעוניין לבטל את ההתקשרות יוכל לעשות זאת תוך 30 יום מיום ההתקשרות לכל הפחות, בהתראה של כ- 7 ימי עסקים מראש. ביטול ההתקשרות מותנה בתשלום כלל הלידים שסופקו עד למועד זה.

21. מפרסם המעוניין לבטל את ההתקשרות יוכל לעשות זאת בכפוף להודעה כאמור בסעיף 20 בדרך של מייל+ פקס ולאחר קבלת אישור בכתב מהנהלת הפורטל כי בקשתו לסיום ההתקשרות התקבלה וכי שולמו כלל התשלומים טרם ביטול ההתקשרות

תרופות

22. הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970.


 

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

23.  התשלום יתבצע באמצעות העברה בנקאית או צ'ק

שם מאשר ההזמנה

 

תפקיד

חתימה וחותמת המוסד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

בואו נצא לדרך - 7 ימי נסיון בחינם