מדיניות פרטיות

חברת פרומוטרס אינטראקטיב בע"מ (להלן: "החברה") בעלת אתר ותוכנת PROMOBOX (להלן: "התוכנה"), מציגה מסמך זה במטרה להעניק לגולש ו/או למשתמש את מלוא המידע אודות הפרטים והנתונים הנאספים במהלך השימוש השגרתי באתר האינטרנט, בתוכנה ו/או במוצרים ובשירותים האחרים המצויים ברשותה וכן את מלוא המידע אודות ההגנה המלאה הניתנת לכלל המידע הנאסף. החברה הינה הבעלים הבלעדי של כלל המידע הנאסף, והיא רשאית להחזיק בו באופן בלתי מוגבל למטרות גיבוי או ארכיון. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות מדיניות זו בכל עת על ידי פרסום מדיניות חדשה לגבי פרטיות באתר ובתוכנה. למען הסר ספק, אי מתן הודעה כאמור לא יגרע מתוקף השינוי במדיניות או מיכולת האכיפה לגבי שינוי במדיניות כאמור, שייכנס לתוקף עם פרסומו באתר.

סוג המידע הנאסף:

  1. מידע לצורך יצירת קשר – לעיתים מתבקש הגולש ו/או המשתמש לספק מידע לצורך יצירת קשר כגון שמו, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. מידע זה נאסף באופן רנדומלי ועשוי לשמש לצורך יצירת קשר במקרה הצורך ביחס לעסקות שהתנהלו באמצעות האתר, לשינויים במדיניות של האתר או ביחס לדברים אחרים. החברה מתחייבת שלא לחלוק, למכור או להשכיר כל מידע קשר שנאסף, מלבד כפי שנמסר בגילוי לגבי פרטיות במסמך מדיניות זה. כל מידע קשר שנמסר לאתר יוחזק בשרתים מאובטחים.
  2. מידע פיננסי – לשם ביצוע עסקות באמצעות האתר, עשוי להאסף מידע מסוים אודות אמצעי תשלום וחיובים. המידע כאמור עשוי לכלול, בין היתר, פרטי כרטיס אשראי ו/או מידע פיננסי אחר. החברה מתחייבת שלא למכור, להשכיר או לחלוק אותו עם צד שלישי ללא הסכמת הגולש, למעט בית משפט או רשות ממשלתית אם תידרש לעשות כן על פי החוק, או כפי שיידרש לצורך טיפול בעסקות. כלל המידע הפיננסי שיימסר לאתר יישמר בשרתים מאובטחים.
  3. מידע דמוגרפי – לצורכי מחקר ועדכון נתונים עשויים להאסף נתונים דמוגרפיים ואישיים כגון גיל הגולש, מין הגולש, רמת הכנסה ועוד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחלוק נתונים אלה עם מפרסמים ו/או עם צדדים שלישיים אחרים על בסיס כוללני. כמו כן עשוייה החברה להחזיק במאגר נתונים של עסקות שבוצעו באתר ו/או התוכנה במטרה לעקוב ולמדוד אחר נתוני העבודה. 
  4. תקשורת שרתים – החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע הנאסף לצורך ניתוח מגמות שימוש, התחקות אחר נתיבי הגלישה, איסוף סטטיסטיקה דמוגרפית, מידע אודות הרגלי גלישה כללים, סיוע לאבחון בעיות, מעקב אחר כתובת הגלישה ועוד. יודגש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לחלוק נתונים אלה עם פרסומאים או צדדים שלישיים אחרים על בסיס כוללני.
  5. ספקי שירות צד שלישי – לצורך ביצוע הזמנות ו/או פעולות המתבצעות על ידי צדדים שלישיים, שומרת לעצמה החברה את הזכות לבצע איסוף מידע בנושאים אישיים ופיננסי של הגולש וכן לחלוק אותו ככל שידרש עם ספקי השירות השונים לצורך ביצוע פעולות כלשהן. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לוודא כי כלל ספקי השירות צד שלישי כאמור ישמרו על המידע ויעדכנו את הגולש ביחס למדיניות השימוש בנתונים האישייפ שלהם.
  6. גילויי מידע נוספים – החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף, לרכז ולגלות את המידע האישי של הגולש ו/או המשתמש במקרים מיוחדים, באם נידרש לעשות כן על פי חוק, צו בית משפט, רשות ממשלתית או רשות אחרת לאכיפת חוק; או אם נחשוב בתום לב שגילוי מידע כאמור נחוץ או רצוי, לרבות, למשל, לצורך זיהוי, התקשרות או הגשת תביעה משפטית כנגד צד שעשוי לגרום נזק או הפרעה לזכויות הקניין, של משתמש אחר או של כל צד אחר העשוי להיפגע מפעולות כאמור. האמור לעיל עשוי לכלול גם חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים להגנה מפני מעשי מרמה וצמצום סיכון אשראי.

שימוש ב- Cookies

האתר ו/או התוכנה עשויים לעשות שימוש בעוגיות (Cookies) במטרה לשפר את איכות השימוש ולהפוך את הגלישה באתר ליעילה יותר על ידי ביצוע פונקציות מסוימות, כמו שמירת סיסמאות, העדפות אישיות של המשתמש ביחס לשימוש באתר האינטרנט ועוד. גולש שאינו מעוניין לקבל את תוכנה זו, רשאי לשנות את הגדרות הגלישה האישייות במחשב האישי שלו. יודגש כי במידה והתוכנה תסרב לקבל עוגיות, ייתכן שחלקים מסוימים במערכת ותחומים מסוימים באתר לא יפעלו כראוי.

אבטחה

באתר ו/או בתוכנה קיימים אמצעי אבטחה להגנה מפני אובדן מידע, שינויים ושימוש לרעה במידע הנמצא בשליטת החברה.

קישורים וצדדים שלישיים

האתר ו/או התוכנה עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט, משאבים, ספקי צד שלישי ונותני חסות אחרים. יודגש כי החברה אינה מפקחת על התוכן, המנהגים או המדיניות של כל אתר אחר או נותן חסות או פרסומאי צד שלישי, לרבות המידע הנאסף באתרים אלה. 

בחירה/ דחייה בקבלת דואר פרסומי

החברה עשויה לשלוח לגולש הודעות וכן דואר אלקטרוני ביחס לשירותיה, לאתר או ביחס לשרותים אחרים. גולש אשר אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור מוזמן ליצור קשר עם החברה לבקשת הסרה.

אמינות ודיוק המידע הנמסר

הגולש ו/או המשתמש באתר ו/או התוכנה מתחייב למסור מידע נכון ועדכני ביחס לפרטיו האישיים וכן כל פרט אחר הנמסר על ידו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול משפטית בהתאם לכל דין ביחס לגולש אשר מסר פרטיים שגויים ו/או מסר פרטים של אדם אחר ללא הסכמתו.

אישור וקבלת המדיניות שלנו לגבי פרטיות

הגלישה באתר ו/או השימוש בתוכנה מהווה הסכמה מלאה וברורה מצידו של הגולש למסמך זה המתייחס למדיניות הפרטיות והוא כלול כחלק בלתי נפרד מהסכם הרישום לאתר ו/או לשירותים המוענקים באתר, וכפוף אליו. יודגש כי השימוש באתר האינטרנט ו/או התוכנה לרבות, מבלי להגביל, בשירותים הזמינים בהם, כפופים להסכמי התקשרות. הרשמה לשירות מהווה הסכמה צד הגולש לכלל התנאים של ההסכם הנוגעים לאותו שירות, לרבות מסמך מדיניות זה לגבי פרטיות. השימוש הרצוף שלך באתר אינטרנט זה ובשירותיו מהווה הסכמה הנמשכת לתנאי ההסכמים, לרבות המדיניות לגבי פרטיות במסמך זה. בכל מקרה בו הגולש אינו מסכים לתנאי מתנאי  מדיניות הפרטיות המצויינים במסמך זה, עליו להפסיק להשתמש באתר האינטרנט ו/או בתוכנה ו/או בשירותים הזמינים בו.

סגירת תפריט

בואו נצא לדרך - 7 ימי נסיון בחינם