תקנון ותנאי שימוש באתר ותוכנת PROMOBOX

בעלי עסקים, מנהלים ופרילנסרים יכולים לאחד מגוון פעולות ומערכות שונות תחת קורת גג אחת ולהבטיח את הצלחת החברה עם ממשק אינטואיטיבי שמאפשר ניהול יעיל לעסק תוך שימת דגש על ניהול הרמטי של עובדים, צוותים ופרויקטים פשוטים ומורכבים.

 1. אתר האינטרנט https://www.promoboxmcs.co.il/ (להלן: "האתר") וכן תוכנת PROMOBOX (להלן: "התוכנה")  הינם  אתרים ברשת האינטרנט, המספקים, בין היתר, שרותי עזר לניהול משרדים ובתי עסק המפעילים מוקדי מכירות ושירות. בעלת האתר והתוכנה ומפעילתם הבלעדית הינה חברת פרומוטרס אינטראקטיב בע"מ (להלן: "החברה").
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל כניסה ו/או פעולה אשר שתבוצע על ידי הגולש ו/או משתמש באתר ו/או בתוכנה. תקנון זה כמוהו כחוזה התקשרות מחייב בין כל משתמש ו/או גולש ובין החברה, לכל דבר ועניין. יודגש ויובהר כי גלישה ו/או ביצוע פעולות באתר ו/או בתוכנה מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות תנאי שימוש אלה. גולש אשר אינו מסכימ/ה לתנאי מתנאי השימוש, מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בתוכנה ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה. כמו כן יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי קרא, הבין והנו מודע לכל ההוראות ותנאי השימוש ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 3. השימוש באתר ו/או בתוכנה מותנה בהיות המשתמש ו/או הגולש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמש קטין אשר גילו מתחת לגיל 18 או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יידרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראותיו של תקנון זה וכן לקבל את אישורם לשם ביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר ו/או התוכנה. על ההורים ו/או האופטרופוס החוקי חל מלוא האחריות ליידע את המשתמש הקטין בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותו וזאת על מנת לוודא כי כל שימוש שיעשה על ידו יהיה בהתאם להוראות תקנון זה. יודגש כי כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר ו/או בתוכנה מהווה הסכמתו והסכמת האפטורופוס שלו לכל  בתנאי התקנון.
 4. במסגרת שירותי האתר ו/או התוכנה, יהנה המשתמש מגישה לשירות הנבחר והנרכש על ידו כפי שיתואר בתקנון זה ו/או בהזמנת שרות ספציפי. יודגש ויובהר כי חלק מהשירותים המוצעים ניתנים ישירות על ידי החברה ובחלקם האחר ניתנים באמצעות צד שלישי. החברה לא תישא כל אחריות ו/או לא תישא בהוצאות בגין כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בשירותים הניתנים על ידי צד שלישי.
 5. כלל השרותים המוצעים על ידי האתר ו/או התוכנה וכן, כלל השירותים המשלימים, מבוצעים באמצעות גישה מרחוק, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב.
 6. אישור תנאי תקנון זה מהווה הסכמה מצידו של הגולש ו/או משתנש לקבלת הודעות במדיה אלקטרונית או אחרת קרי הודעות SMS, WhatsApp דוא"ל וכו על ידי ו/או מי מטעמה.
 7. כלל השירותים באתר ו/או בתוכנה ניתנים בתשלום לרבות דמי רישום בעבור משתמש. כלל המחירים נקבעים או משתנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, על פי למחירון שישתנה מעת לעת. במקרה של דמי מנוי קבועים, המשתמש יחויב בדמי המנוי כאמור ללא כל תלות כלשהי בהיקף ו/או במשך השימוש שעשה המשתמש בתוכנה ו/או ביישומיה הנלווים ואף במקרים בהם לא עשה שימוש בתוכנה כלל.
 8. כלל תנאי התשלום ו/או גובה דמי השימוש ו/או מועד התשלום ו/או כל תנאי ספציפי אחר ייקבע בהסכם התקשרות פרטני בין המשתמש ו/או הגולש לבין החברה.
 9. הגולש ו/או המשתמש מתחייבים שלא להשתמש או להפעיל כל מערכת אוטומטית, לרבות "רובוטים", "עכבישים" או "קוראים לא מקוונים" או כל אלגוריתם אחר שמטרתו להציף, להזיק, לפגום או לפעול בצורה שאינה מתיישבת עם תנאי מתנאי תקנון זה. בנוסף מתחייב המשתמש שלא לעשות כל שימוש בשירותים ו/או בתוכנה בכל אופן הפוגע, משבית, מעמיס או פוגע באחד מאתרי האינטרנט של החברה או מפריע לשימוש של כל צד אחר. עוד מתחייב הגולש ו/או המשתמש שלא לנסות להשיג כל גישה לא מורשית לשירות וכן לא לעשות כל פעולה שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי הסכם זה.
 10. כל שימוש על ידי הגולש ו/או המתשמש יתבצע על פי חוקי מדינת ישראל.
 11. המשתמש ו/או הגולש מתחייב ליידע את החברה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בזהויות, בסיסמאות או בחשבונו.
 12. הגולש ו/או המשתמש מצהיר ומסכים בזאת כי לא יעשה כל שימוש בשירות לצורך איסוף, ניהול או עיבוד של מידע רגיש או פרטי של צד ג'. כמו כן יודגש כי לא תישא החברה כל אחריות העלולה לנבוע משימוש לרעה בשירות אשר נעשה על ידי גורם זר אשר ביצע פעולה שלא כדין לאיסוף או לניהול מידע רגיש.
 13. יודגש כי ידוע ומוסכם על ידי הגולש ו/או המשתמש כי כל התקשרות לשירות אופציונלי עם צד ג' בהתאם לתנאי השימוש יינתן על ידו בהתאם לתנאי השירות המוצעים על ידו. החברה אינה אחראית או שולטת על כל תוכן, הודעות או מידע המצוי בשירותי התקשורת, או בזמינותם. לא תהיה לנו כל אחריות בקשר לשירותי התקשורת וכל פעולה הנובעת משימושך בשירותי התקשורת.
 14. השירות באתר ו/או בתוכנה עשוי לכלול קישורים או/או מתן אפשרות גישה לאתרים, שירותים או מוצרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי החברה, ואינם בשליטתה. כלל קישורים לאתרים, שירותים ומוצרים אלה מתאפשרים לשם שיפור השירות וכאמצעי נוחות בלבד, והזמינות של כל אתר או מוצר המצוי בבעלות צד שלישי אינה מעידה על מתן שרותי תמיכה  באתר או במוצר של צד שלישי. אין לחברה כל שליטה באתרים, מוצרים ושירותים אלו, וכן אין היא נושאת כל אחריות באשר לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים, שירותים או מוצרים אלו, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד. תמיכה בשירותים צד שלישי כגון מערכות הנהלת חשבונות, מערכות דיוור ומערכות לשליחת שרותי SMS. 
 15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים, שינויים, שדרוגים ו/או השמטות באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא כל הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
 16. החברה פועלת לשמירה על כלל החוקים והכללים שמטרתם מניעת משלוח דואר הזבל (ספאם), בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, ובפרט הוראות סעיף 30א. משלוח דבר פרסומת, כהגדרתה בחוק זה, ללא הסכמה או ללא רשות או הסכמה מפורשת מצד המקבל, מהווה הפרה של הוראות הדין ושל תנאי שימוש אלו.
 17. לא יעשה המשתמש ו/או הגולש כל שימוש לרעה או כנגד החוק בשרותי הדיוור המוצעים כאופציה נלוות לשימוש בתוכנה וכן לא יכין או יפיץ בכל צורה שהיא דואר זבל או ספאם.
 18. לא יעשה המשתמש ו/או הגולש כל שימוש ו/או הפצה ו/או פרסום של תוכן שפוגע ברגשות הציבור, לרבות תוכן שמכעיס, מטריד, מאיים, משמיץ או מתעלל באחרים, תוכן שמכיל או מספק קישורים לעירום, פורנוגרפיה, תכנים למבוגרים, סקס, אלימות קיצונית או שפה בוטה, תוכן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או קניין רוחני אחר, תוכן המפרסם או חושף מידע אישי או מידע פרטי של קטינים, או שליחת תכנים המיועד לקטינים ללא הסכמת הוריהם שניתנת לאימות, תוכן שמכיל, מספק קישורים אל, או משתתף במזימת פירמידה, הימורים, הגרלות, לוטו וכן הלאה, תוכן שמספק, מוכר או מציע למכירה חומרים ו/או מוצרים ו/או שירותים בלתי חוקיים.
 19. החברה תהא רשאית לבדוק כל תלונה או דרישה מצד ג' ביחס למשלוח נטען של דואר זבל (ספאם), וככל שיימצא על ידה כי אכן הופרו הוראות החוק ו/או הוראות תנאי שימוש אלו, תהא רשאית להביא את ההתקשרות לכדי סיום ו/או לנקוט הליכים משפטיים דרושים אחרים ו/או להשעות את השירות. במקרה מסוג זה תינתן כל הפחתה או החזר של תשלום עקב ביטול או במהלך תקופת ההשעיה.
 20. החברה לא תישא כל אחריות על כל מצג או אחריות בנוגע לתאימות, אמינות, זמינות, דיוק, בטיחות המידע הקיים באתר ו/או בתוכנה. יודגש כי ייתכן והשירותים עשויים שלא להיות זמינים בכל עת, עקב תקלות או שגיאות ו/או עקב נסיבות חיצוניות.
 21. הסכמת המשתמש לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר ו/או מהתוכנה בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי והצעות בנוגע לכלל סוגי המכירות, וכן העברת פרטי התקשרותך לגופים אשר ישתפו פעולה עם החברה, מציעים, הטבות ומוצרים אחרים.
 22. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 23. על תקנון זה יחולו תקנון מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תנתן לבימה"ש המוסמך במחוז תל-אביב יפו.
סגירת תפריט

בואו נצא לדרך - 7 ימי נסיון בחינם